Proje Hakkında

Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-Desen Haritası Projesi, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından kısmen desteklenmiştir. MEVKA tarafından desteklenen kısımda projenin bilimsel altyapı danışmanlığını, proje ortağı Selçuk Üniversitesi üstlenmiştir. 9 Kasım 2016 tarihinde yapılan Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-Desen Haritası Çalıştayı ile projenin yöntemi geliştirilerek sahadan hangi verilerin toplanması gerektiği tespit edilmiş ve örnek bilgi toplanması için sorular oluşturulmuştur. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının eğitmenleri/ziraat mühendisleri tarafından proje kapsamında 50 kırsal yerleşim yeri ziyaret edilerek 500 kişi ile yapılan yüz yüze anket görüşmeleri ile 25 farklı başlık altında yöneltilen soruların cevapları aranmıştır. Elde edilen veriler web tabanlı bir yazılım ile ulaşılabilir hale getirilmiştir.

Proje 50 mahalleye uygulandıktan sonra ikinci aşamada veri formu geliştirilerek 41 soruya çıkarılmıştır. Toplamda 3049 adet anket formu elde edilerek veriler derlenmiştir. Verilerin derlenmesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Başkanlığı sahada görev yapan eğitmenleri/ziraat mühendisleri ile anketlerin doldurulmasını ve veri seti elde edilmesini, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da bu konuda program ve yazılımların kullanmasını üstlenmiştir. Sonuçların değerlendirilmesi ve projenin tamamlanması ile ortaya çıkacak beklentiler ayrıca sonuç raporunda toplanmıştır.

Proje Ekibi

Proje Sahibi:

Uğur İbrahim ALTAY
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı


Proje Koordinatörleri:

Abdulmelik Ötegen (Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)
Raşit Turan (Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı)
Yaşar İncikli (Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı)


Proje Danışmanı ve Raportörü:

Prof. Dr Abdullah Karaman (Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı)


Proje Sekreteryası:

İsa Bilgili (Şube Müdürü)
Harun Yiğit (Şube Müdürü)
Halit Yürekli (Ziraat Mühendisi)
Muhammet Özen (Ziraat Mühendisi)


Proje Ekibi:

Muhammet Özen, Halit Yürekli, Erdoğan Kemal Yılmaz, Ömer Alagöz, Asuman İşler, Rahime Şamcı, Latife Aça, Seren Ebru Ünal, Sümeyye Polat, Ayşenur Uslu, Fatma Uysal, Dilek Yılmaz, Hediye Dilek Polat, Melike Bozoğlan, Betül Merve Uludağ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Yayım Şube Müdürlüğü Personeli


Proje Grafik ve Tasarımı:

Plato Ajans / Rıfat Ergan


Projeyi Destekleyen Kurumlar:

Selçuk Üniversitesi Mevlana Kalkınma Ajansı (50 Mahalle)

Sürüdürülebilirlik

Projede elde edilen pilot bilgiler ile altyapı hazırlanmıştır. İlerde sürekli veri eklenerek güncellenerek, geliştirilecek olan özel bir web sitesi hazırlanmıştır. Böylece Konya’nın 752 mahallesi için önemli bir veri tabanı elde edilecek ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından bu veriler sürekli güncellenebilecektir. Geliştirilen web sitesi üzerinden mahalle sakinleri tarafından da bilgi güncelleme önerisi yapılabilecektir. Veri kriterleri ihtiyaca göre değiştirilebilecek, geliştirilerek çeşitli başlıklarda arama ve listeleme yapılabilecektir. Bu amaçla özel bir web hosting paketi hazırlanmıştır.

Beklenen Sonuçlar

Hizmet geliştirme çalışmaları için önemli bir kurumsal hafıza sağlanırken, bu veriler herkesin kullanımına açılarak kırsal yerleşim yerlerindeki nitelikli ve güncel bilgiler ile kırsal yerleşim alanları daha ulaşılabilir olacak başta özel sektör olmak üzere, ticaret ve turizm sektörleri girişimcileri içinde de katkı sağlayacaktır. Kırsal mahallenin iletişim ve ulaşım bilgileri verilerek daha ulaşılabilir olacaktır. Temel tarım ürünleri ve alternatif turizm alanları ortaya çıkarken rekabet ve bilgi alışverişi sayesinde yeni çalışmalara temel olacak veriler ortaya çıkacaktır. Kırsal nüfusun üretimleri daha görünür olması sağlanarak böylece ticaretin çeşitlenmesi sağlanacaktır. Özellikle son zamanlarda gelişen doğal beslenme trendine uygun olarak üretici ile tüketicinin iletişiminin artması dolayısıyla kırsal nüfusun gelir seviyesi artacaktır. İl çapında yapılacak çalışmalarda elde edilen bilgilere hızlı ulaşma ve mukayese etme imkanı doğacak yeni çalışmaların daha verimli olması sağlanacaktır. Hedef grubumuz özel de Konya’da tarımla uğraşan ve köyde yaşayan 15-60 yaş grubunda çiftçilerdir. Konya da potansiyel alternatif tarım ve turizm alanlarında yaşayan yerel halk, Konya tarım ve turizmine yönelik politika yapıcıları ve özel sektör temsilcileri ve girişimcilerin kırsal kalkınmaya konusunda bilgi düzeyleri artacaktır. Proje sürecinde mevcut sosyal yapı uygun olduğu takdirde kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapılmaya çalışılacaktır. Genç çiftçi ve girişimcilerin kırsal yerleşim alanlarına olan ilgisi ve heyecanı artacak, üretimin gelişmesi sağlanacaktır. Çiftçilerin hayat standartları olumlu etkilenecek ve refah seviyeleri artacaktır. Kırsaldan kente olan göçü azaltacak ve genç nüfusun kırsal alanda kalması sağlanacaktır. Görünürlük ve ulaşılabilirlik imkanlarının artması ile tarım ve turizm alanında yapılacak olan yatırımlarla işsizlere iş imkanı sağlanacak böylece; istihdam sayısı artmış olacaktır. Konya’nın tarım ve turizm potansiyeli ve diğer turizm bölgeleriyle arasındaki durum mukayese edilerek, yapılacak çalışmalar belirlenecektir.

Hedef bölgede verilen bu verilerin toplanması, yeni beldeleri tanıma ve kültürel kaynaşma gibi sonuçları doğuracak, oluşabilecek sosyal çatışmayı önleyecektir. Çiftçilerin hayat standartları olumlu etkilenecek ve refah seviyeleri artacaktır. Kırsaldan kente olan göçün önüne geçilecek ve genç nüfusun kırsal alanda kalması sağlanacaktır. Görünürlük ve ulaşılabilirlik imkanlarının artması ile tarım ve turizm alanında yapılacak olan yatırımlarla işsizlere iş imkanı sağlanacak böylece; istihdam sayısı artmış olacaktır.

Tarımsal üretimin arz kaynaklarından daha fazla kişinin yararlanması sağlanacaktır. Tarım amaçlı doğal ve kültürel kaynakların planlanması ve tarımsal ürünlerin pazarlanabilmesinde yeni bir yaklaşım getirecektir. Kırsal kesimde yaşayan insanlar bu konuda daha bilinçli hale gelecektir. Tüm bu amaçlar, bölgenin kalkınma plan ve politikalarına yapılması öngörülen çalışmalara da katkıda bulunacaktır. Bölgede meyve, sebze ve hayvan yetiştiriciliği yapıldığı için eko-tarım eko-turizm faaliyetlerinin birleştirilmesi konusunda ileriye yönelik bir alt yapı oluşturulacaktır. Yapılan bu çalışma köylerin olumlu etkilenmesine, köylerden beldelere-bölgeye-ülkeye-dünyaya şeklinde şekillenerek katkı sağlamış olacaktır.

Ulaşılan ve Verilerin Tamamlanması İle Ulaşılacak Hedefler

Tarım, turizm ve kültürel yerlerin arz kaynaklarının GPS aleti ile koordinatlandırarak mevcut verilerinin toplanması Google Map üzerinde sayısal Konya e- harita oluşturarak görselini ve ulaşılabilirliğini artırmak.

Bölgenin rekabetçilik düzeyinin artırılması ekseni kapsamında tarım, turizm pazarlama altyapısının güçlendirilmesi, bölgede tarım ve turizm işletmeleri arasında ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, turistik tüketiciler için Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki kültür ve bilinci artırmak.

Bölgenin cazibesinin artırılması ekseninde yerli ve yabancı girişimci ve turist ziyaretlerinin artırılarak tarım, turizm başta olmak üzere yatırımcının çekilmesini sağlamak. Ayrıca yeni veriler elde ederek standart veri tabanının oluşturulması, sorgulanabilir sayısal harita üzerinde gösterilmesi, yönetilmesi, güncel tutulmasına yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak.

Güncel sayısal tarım, turizm ve kültürel yerlerin haritası oluşturularak yatırımcıların bilgi düzeyini artırmak.

Tarım ve turizm faaliyetleri ile sosyo-kültürel yapının güçlendirilmesi sayesinde dezavantajlı gruplar olan kırsalda yaşayan bayanlar, eğitim düzeyi düşük genç işsizler ve engelliler işgücü piyasasında yer almalarını kolaylaştırmak.

Avantaj sağlayacak alternatif turizm çeşitleri ve tarım ürünlerinin belirlenmesi için veri seti oluşturmak.

Konya’nın gelecek kırsal kalkınma stratejisini katkı vermek ve ekilecek yeni ürün gruplarını belirlemek.

Konya mikro turizm bölgelerinin potansiyelini belirlemek ve tarım yapılmayan tarıma elverişli alanları saptamak.

Bu alanlarda da tarım yaparak toprakları tarım alanları içerisine dahil etmek.

Konya bölgesinde yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğini saptamak ve proje sayesinde bazı ürün gruplarının ekim alanlarını arttırmak.

Konya da alternatif turizm bölgelerinin, alternatif tarım ürünlerinin ve kültürel yerlerin e- harita ile küresel pazara sunulması ve veri tabanının oluşturulması, yönetilmesi, Web ortamında sunulması sağlamak.Bu web sitesi Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E- Desen Haritası projesi kapsamında hazırlanmıştır. 50 mahallede yapılan pilot çalışma sona ermiştir. Burada yer alan bilgiler, 752 mahallede yapılan 3049 anket verilerinden derlenerek elde edilmiştir. Bu proje Konya'nın kırsal mahallelerinde yapılmıştır. İlçe merkezleri yer almamaktadır. Herhangi bir kurumu Bağlamaz.
Veriler üzerinde değişiklik önermek isterseniz BURAYA tıklayarak karşınıza çıkan formu doldurabilirsiniz. Öneriniz kontrol edildikten sonra değerlendirilecektir.